Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

1. Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace - více viz níže Elektronická registrace

Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě k zápisu zaregistrovat, nabízíme výjimečně registraci po telefonu - tel. 773 781 591 (po, st, pá: 8:00 - 9:00 a 14:00 - 15:00).

2. Řádný termín zápisu proběhne v sobotu 9. dubna 2022, náhradní termín je čtvrtek 21.dubna 2022, 13:00 - 17:00. 

Elektronická registrace

1) Pro zápis k základní školní docházce bude na naší škole použit systém elektronické registrace k zápisu, který najdete na adrese www.zslibeznice.cz/zapisonline

2) Aplikace elektronické registrace bude spuštěna od pondělí 7.  3. 2022 od 12.00 hod. do neděle 3. 4. 2022 do 10.00 hod.

3)  Po provedení registrace a potvrzení registračních údajů dojde k vygenerování pořadového čísla registrace, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků. Zákonnému zástupci přijde potvrzovací e-mail.

4) Pořadí při elektronické registraci není kritériem přijetí žáka. Registrace nám  usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků. Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad školní docházky 

Dokumenty potřebné k zápisu

Na všech žádostech níže je potřeba podpis všech zákonných zástupců dítěte, případně podepsaná plná moc od všech zákonných zástupců!!!

V průběhu formální části zápisu zákonní zástupci požádají školu o jeden z následujících správních úkonů:

O zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
K zápisu dítěte je potřeba doložit

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022-2023, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem. Do formuláře JE potřeba doplnit chybějící údaje a podepsat zákonnými zástupci
 • Rodný list dítěte (kopie)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce
 • U cizích státních příslušníků - povolení k trvalému pobytu (U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu)

O předčasný zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
K předčasnému zápisu dítěte je potřeba doložit

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022-2023, ke stažení zde

 • Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělání pro školní rok 2022/2023, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem. Do formuláře JE potřeba doplnit chybějící údaje a podepsat zákonnými zástupci
 • Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení
 • Vyjádření odborného lékaře (klinického psychologa)

O zápis dítěte do přípravné třídy
K zápisu dítěte do přípravné třídy je potřeba doložit

 • Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem. Do formuláře JE potřeba doplnit chybějící údaje a podepsat zákonnými zástupci
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky

Před podáním žádosti k zápisu dítěte do přípravné třídy je nutné nejprve žádat o odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:
• děti ze spádového obvodu školy
• děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky
• děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky
K odkladu školní docházky je potřeba doložit

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022-2023, ke stažení zde

 • Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023, ke stažení zde
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem, do formuláře NENÍ potřeba doplňovat další údaje, stačí podepsat zákonnými zástupci
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
 • Doporučení odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa

Formální náležitosti žádostí dle správního řádu 

Při podání žádosti uvedou zákonní zástupci dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
 • jméno a příjmení zákonných zástupců či jiné oprávněné osoby
 • místo trvalého pobytu zákonných zástupců, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte

 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Plná moc:
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonní zástupci, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Je potřeba k žádosti přiložit Plná moc k zastupování, formulář je ke stažení zde.

 

Průběh zápisu s osobní přítomnosti dítěte ve škole

Ve stanovený čas se dítě se zákonným zástupcem dostaví do školy. Prosíme dostavte se 5 minut před zapsaným termínem.

Žádáme o dodržení vygenerovaného termínu a času z důvodu neshlukování  se více osob.


Zápis má dvě části:

Formální část zápisu

Zákonný zástupce předá veškeré dokumenty potřebné k zahájení správního řízení a zápisu dítěte do školy. Potřebné dokumenty a jejich přílohy se liší v závislosti na tom, o co zákonný zástupce školu žádá, viz výše Dokumenty potřebné k zápisu.

Motivační část zápisu 

 • neformální rozhovor dítěte a pedagoga

 • maximální doba trvání 20 minut

 • cílem je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školy

 • orientačně zjišťujeme - znalost barev, jazykové a řečové dovednosti (básnička, písnička), úroveň motoriky (kresba), orientaci v elementárních počtech a představu o čísle - viz Desatero pro rodiče 

Po celou dobu přítomnosti ve škole je nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.


Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce – při neosobní účasti

Po provedení elektronické registrace je možné formuláře elektronicky vyplnit, přiložit potřebné dokumenty a
   1. poslat do datové schránky školy (d4vmpdn),
   2. opatřit uznávaným elektronickým podpisem a poslat jako přílohu e-mailu
na adresu: skalicky@zslibeznice.cz 
   3. vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a poslat poštou nebo doručit osobně.

 

 

Kritéria přijetí 

Na základě zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující kritéria k přijetí  základnímu vzdělávání:

1)  Splnění podmínek k zápisu:

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené 1.9.2015 - 31.8.2016

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2022, tzn. děti narozené 1.9.2016 - 31.12.2016

           (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení)

         ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2023, tzn. děti narozené 1.1.2017 - 30.6.2017

           (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

2) Trvalý pobyt dítěte ve spádové obci: 

V souladu s ustanovením § 36 zákona  561 / 2004 Sb., budou přednostně přijati děti s trvalým pobytem ve spádové obci, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Dotazy

V případě organizačních a technických dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. Martina Skalického, 773 796 870, skalicky@zslibeznice.cz

V případě odborných dotazů nebo potřeby konzultace se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Vladimíru Kvapilovou, 737 277 863, kvapilova@zslibeznice.cz

Soubory ke stažení