Informace pro strávníky

1.       Přihlášení obědů:

a.       Nový strávník před zahájením stravování vyplní přihlášku. Řádně vyplněnou odevzdá vedoucí školní jídelny.

2.       Ceny obědů

a.       I.   kategorie žáci od 6 – 10 let          33,- Kč
b.      II.  kategorie žáci od 11 – 14 let         35,- Kč
c.      III.  kategorie žáci od 15 let a více      38,- Kč

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu a,b nebo c.

3.       Odhlášení obědů:

Odhlášení obědů je možné jeden den předem do 12.45 hodin telefonicky, SMS nebo mailem u vedoucí ŠJ.  V případě nemoci má strávník první den možnost odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15 hod, v dalších dnech již strávníkovi/zástupci nebude jídlo vydáno, neboť na něj nemá nárok (nepřipadá mu dotace na strávníka).                                  

4.       Platba obědů:

a.      Bankovním převodem na účet školy – č.ú.: 3035209/0300 + variabilní symbol žáka (variabilní symbol vyzvednout u vedoucí školní jídelny).

b.      hotově na přepážce banky

c.      složenkou na poště    

d.      Platbu lze ve vyjímečných případech provést v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.

       5.       Automatické přihlášení strávníků

Strávníci, kteří mají čip z předchozího školního roku, jsou automaticky a závazně přihlášeni ke stravování na všechny obvyklé stravovací dny) Pokud strávník neprovede odhlášení odběru stravování, musí uhradit plnou částku za přihlášené obědy, i když je fyzicky neodebral a nezkonzumoval.

Upozornění pro rodiče

Z důvodu postupného přechodu na nový elektronický systém evidence obědů a optických karet musí být stravné uhrazeno nejpozději do 20. dne v měsíci na následující měsíc (např. stravné za Listopad do 20. Října).

 

Povinností žáka je předkládat čip při odběru oběda.

Školní jídelna může připravit i dietní stravování v rámci svých možností. Po domluvě s rodiči připraví náhradní nebo upravený oběd.