Organizace provozu stravování

1. Obědy pro žáky a zaměstnance školy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.15 hod. – 14.00 hod.

2. Školní jídelna je součástí školy, žáci do jídelny vstupují přezutí, bez školní aktovky, za přítomnosti pedagogického dohledu. 

3. Žáci se řídí pravidly slušného chování a stolování. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagoga vykonávajícího dohled, vedoucí školní jídelny a     zaměstnanců školní jídelny.

4. Strávníci zacházejí šetrně s veškerým majetkem školní jídelny, neničí úmyslně majetek.

5. Polévku žákům prvního stupně nalévá pedagogický dozor.

6. Pro hlavní jídlo si žáci docházejí sami, dodržují pokyny pedagogického dohledu.

7. Použité nádobí odnáší k určenému okénku.

8. Povinností žáka je při odběru oběda předkládat průkazku, identifikační čip. V případě, že žák průkazku, čip zapomněl, oznámí skutečnost vedoucí školní jídelny.

9. Žáci jídlo a nápoje konzumují pouze ve školní jídelně. Vydané jídlo je určeno k okamžité konzumaci ve školní jídelně.

10. Dohled v jídelně se řídí daným rozpisem.

11. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků při příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Zajišťuje klid, pořádek a vhodnou kulturu stolování. Zároveň dbá nad bezpečností žáků.

12. Dojde-li k znečištění podlahy (vylitá polévka, nápoj, hlavní pokrm apod.), učiní konající dohled nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. Ihned nechá podlahu uklidit.

13. Přináší-li pracovnice kuchyně na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků.

14. Při náhlé nevolnosti nebo úrazu se o dítě postará pedagogický dozor.

15. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, ve vestibulu ZŠ  a na www.strava.cz.

       

V Líbeznících dne 30.8.2022

                                                                                                                                                                             

 

Martina Krumpolcová                                                                               František Grunt

vedoucí školní jídelny                                                                                ředitel školy