Písmo: normální / velké

Školská rada

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet členů a vydá její  volební  řád.

  •   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  •   schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

  •   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  •   podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  •   projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření

  •   projednává inspekční zprávy ČŠI

  •   podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli,
      orgánům vykonávajícím státní správu ve školství
  •   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 

Do školské rady byli nominováni:

Mgr. Marta Dostálová 

Mgr. Šárka Mišurcová

PhDr. František Grunt

Rudolf Sedlák

Ing. Michal Kloutvor

Ing. Markéta Řehořová