Přijímací zkoušky

Informace k  přijímacímu řízení 2020

Termíny podání přihlášek:

  • S talentovou zkouškou do 2. 12. 2019
  • Bez talentové zkoušky do 2. 3. 2020

Zápisový lístek:

  • Poskytuje ZŠ nejpozději do 15. 3. 2020
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Veškeré informace lze ověřit a aktualizovat na stránkách

https://prijimacky.cermat.cz/

  • Termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

  • Tiskopisy přihlášek

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihla...

  • Testová zadání

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/testova-zadani-2019

 

VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Pro koho:

Logicky můžeme odvodit, že gymnázia jsou určena hlavně pro nadané, studijně zaměřené žáky.

Většina rodičů si myslí, že gymnázia jsou pro chytré děti. Ne vždy však chytrost postačí. Vystižnější charakteristikou než „chytré dítě“ je tzv. studijní typ - dítě, které je zvídavé, zajímá se, touží po nových informacích, ověřuje, zkoumá a zadaný úkol bere jako výzvu, má ukotvené pracovní návyky, svižné pracovní tempo, je samostatné.

Některá gymnázia jsou zaměřená, např.: hudební (Žižkov), přírodovědné (Holešovice), ale většina jsou všeobecná. Znamená to, že žáci by měli podávat odpovídající výkon ve všech oblastech, tedy v technických předmětech a zároveň i v humanitních.

Ano či ne

Vyměnit druhý stupeň základní školy za víceleté gymnázium má své klady i zápory

Nejčastější ne:

Rodiče často tápou, zda přestupem nekončí dětem dětství- zda učení na gymnáziu nebude hodně, zda budou mít čas na kroužky, zda nepůjdou s prospěchem rapidně dolů, bude tam sám, nebude tam mít kamarády apod.

Proč ano:

Většina dětí se na gymnáziu cítí dobře, protože jsou mezi svými. Vzdělání považují za určitou hodnotu, je pro ně důležité, v tomto směru mají podobné smýšlení, cítění.

Gymnázia obvykle pořádají na začátku tzv. adaptační kurzy, kde se děti seznámí, podporují se kontakty, vztahy, tmelí se kolektiv. Mají v tom dlouhodobou zkušenost, v podpoře kolektivů bývají úspěšní.

Motivace k přestupu (proč chce dítě přestoupit):

Vždy je potřeba pečlivě zvážit důvody

- využití potenciálu dítěte (kognitivní kapacita, pracovní návyky, pozitivní vztah ke vzdělávání)

- nedůvěra v ZŠ (na ZŠ  by zakrnělo...nic ho tam nenaučí...)

- kolektiv na ZŠ není dobrý (pryč z kolektivu za každou cenu)

- ambice rodičů (aby z něho něco bylo...konečně se přestane flákat, začne se učit...sousedovic dítě tam taky šlo...)

Příprava

není součástí ŠVP, osnov základního vzdělávání

-kurzy: pořádají některá gymnázia (Na Zatlance, Českolipská…), organizace (Přijímačky hravě, paní Matoušková, Čelákovice). ! Pozor u hromadných kurzů - zda jde o rozvíjení myšlení a samostatnosti nebo jen dohánění, doučování ŠVP !

-individuální (soukromé hodiny od učitelky ZŠ,SŠ, žáků z vyšších ročníků…). Výhodou je, že příprava je konkrétně zaměřená, dítě prozkoumává, rozvíjí oblast, která mu nejde, proto bývá efektivnější než hromadné přípravy)

-bližší info ŠPP

Testy nanečisto

Žáci si mohou vyzkoušet atmosféru během přijímaček, pocítí časový tlak, seznámí se s organizací testů, s formuláři, jakým způsobem a čím se vyplňují. Vyzkouší si též, jak na ně působí vysoké počty uchazečů, které na testy nanečisto přicházejí. To vše jsou drobné detaily, které snižují napětí, nejistotu.

- na vybraném gymnáziu (známé prostředí znamená méně stresu)

- gymnázium Na Zatlance (pořadí ve výsledkové listině docela spolehlivě odpovídá výsledkům pražských gymnázií...)

- Cermat- na stránkách vždy poslední řešené přijímačky (děti se seznámí se stylem testů)

Přijímací řízení:

- možnost podat dvě přihlášky (vždy výhodné využít. Jsou pak dva pokusy na přijímačky, počítá se lepší z nich. Pokud je zájem jen o jedno jediné gymnázium, je dobré podat přihlášku náhodně na jiné gymnázium, třeba na nejbližší, aby měl uchazeč možnost absolvovat přijímací testy i podruhé)

- v jeden den oba předměty (ČJ, M)

-  testy jsou od společnosti Cermat, pokrývají minimálně 60% celkového výsledku. To znamená, že všechna gymnázia dělají přijímačky z ČJ,M. Některá gymnázia mají v rámci přijímacího řízení ještě doplňkové testy (např. Přijímací pohovor na Přírodovědné gymnázium, talentové zkoušky apod.) nebo přidávají body za prospěch, za úspěšné řešení olympiád, soutěží apod. Každé gymnázium má svůj přijímací klíč, Je nutné si zjistit na konkrétní škole (např.: Českolipská dávala za prospěch maximálně 3 body, Gymlit dávalo body i za umělecké činnosti…)

- povzbuzení od rodičů v den konání: děti mají za sebou náročnou a poctivou přípravu, mohou se o ni opřít. Zbývá jen uklidnění, povzbuzení od rodičů a výživná svačinka (třeba hroznový cukr…), aby „mozku nedošlo palivo“

 

ŠPP přeje hodně štěstí při přijímacím řízení

 

 

Soubory ke stažení