Zápis do 1. ročníku

Výsledky zápisu zde.

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu s osobní přítomnsotí dítěte do ZŠ a ZUŠ  Líbeznice pro školní rok 2023/2024 byl ředitelem školy stanoven na 15. 4. 2023. Náhradní termín se uskuteční 19.4. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin.

Před samotným zápisem je nutná ELEKTRONICKÁ REGISTRACE. Aplikace elektronické registrace bude spuštěna v pondělí 6. března 2023 od 12:00 hodin do neděle 2. dubna 2023 do 10:00 hodin. Více viz níže Elektronická registrace

Zápis proběhne v budově Neorondel, ZŠ Líbeznice, Dobrovského 1071, Líbeznice.

Elektronická registrace

1) Pro zápis k základní školní docházce bude na naší škole použit systém elektronické registrace k zápisu, který najdete na adrese www.zslibeznice.cz/zapisonline

2) Aplikace elektronické registrace bude spuštěna od pondělí 6.  3. 2023 od 12.00 hod. do neděle 2. 4. 2023 do 10.00 hod.

3)  Po provedení registrace a potvrzení registračních údajů dojde k vygenerování pořadového čísla registrace, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků. Zákonnému zástupci přijde potvrzovací e-mail.

4) Pořadí při elektronické registraci není kritériem přijetí žáka. Registrace nám  usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků. Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad školní docházky 

Prostory pro výuku ve školním roce 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 bude ZŠ Líbeznice otevírat následující prostory v detašovaných pracovištích pro výuku prvních tříd. Počet žáků v jednotlivých třídách je indikativní a bude upřesněn po uzavření zápisu. 

Konečný počet dětí, které budou přihlášeny do ZŠ a ZUŠ Líbeznice budou známy po 30. dubnu 2023. 

Rozdělení dětí do tříd a jejich umístění v jednotlivých prostorách je plně v kompetenci ZŠ a ZUŠ Líbeznice. 

Není reálné, aby všechny děti chodily do prostor ve své obci.

Obec                  Prostor                          Předpokládaný počet dětí 

Líbeznice ZŠ       Neorondel                       34

Líbeznice ZŠ       Neorondel                       34

Líbeznice Archa  Martinova 142                  20

Bašť U Oličů      Dlouhá 52                        32

Bašť U Oličů      Dlouhá 52                        32

Měšice CVČ       Nosticova 590                   34

Nová Ves          Knihovna, Nová Ves 500     32

Zlonín KC         U rybníka 1/6                    25

Přípravná třída nebude ve školním roce 2023/2024 otevřena.

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Kritéria přijetí do ZŠ Líbeznice:

1.  Splnění věkových podmínek k zápisu:

 • Dosažení 6 let věku dítěte do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené 1.9.2016 - 31.8.2017
 • Dosažení 6 let věku dítěte v době září–prosinec 2023, tzn. děti narozené 1.9.2017 - 31.12.2017 (podmínka: doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
 • Dosažení 6 let věku dítěte v době leden–červen 2024, tzn. děti narozené 1.1.2018 - 30.6.2018 (podmínka: doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

2. Trvalý pobyt dítěte ve spádové obci:

 • Líbeznice, Bašť, Bořanovice, Měšice, Nová Ves, Předboj, Zlonín

V souladu s ustanovením § 36 zákona 561/2004 Sb., budou přijaté děti s trvalým pobytem ve spádové obci, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

 

Dokumenty potřebné k zápisu

Na všech žádostech níže je potřeba podpis všech zákonných zástupců dítěte, případně podepsaná plná moc od všech zákonných zástupců!!!

Veškeré potřebné formuláře jsou v příloze tohoto článku!

K zápisu dítěte je potřeba doložit:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2023/2024
 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2023/2024 - tento formulář (zelený) bude vygenerován systémem online registrace, ke stažení bude na stránce potvrzení registrace nebo bude zaslán potvrzujícím e-mailem. Do formuláře JE potřeba doplnit chybějící údaje a podepsat zákonnými zástupci
 • Rodný list dítěte (kopie)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce
 • U cizích státních příslušníků - povolení k trvalému pobytu (U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu)

 

Další možnosti, kterými lze také plnění povinnosti školní docházky řešit:

Předčasný zápis dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Při zápisu vyplní a odevzdají zákonní zástupci tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy 

 • Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělání

 • Rodný list dítěte (kopie)

 • Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1.  Písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  

2.  Doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  

3.  Doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Při zápisu vyplní a odevzdají zákonní zástupci tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy

 • Žádost o odklad školní docházky

 • Rodný list dítěte (kopie)

 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení 

 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Možnost individuálního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Současná legislativa umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle §41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy po přijetí žáka k plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce vyplní žádost o povolení individuálního vzdělávání, doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dosažené vzdělání vzdělavatele. Nejnižší dosažené vzdělání vzdělavatele musí být pro výuku žáka na 1. stupni středoškolské s maturitou.

Při zápisu vyplní a odevzdají zákonní zástupci tyto dokumenty:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy

 • Žádost o individuální vzdělávání

 • Rodný list dítěte (kopie)

 • Doporučující posouzení školského poradenského zařízení 

 • Dosažené vzdělání vzdělavatele 

Výběr jiné školy:

Zákonní zástupci si mohou pro svoje dítě vybrat školu podle svého uvážení. Tzn. i jinou než spádovou, a tedy i na této jimi zvolené škole lze provést zápis k plnění povinné školní docházky. Rozhodnutí o přijetí je v kompetenci ředitele zvolené školy.

Formální náležitosti žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání dle správního řádu 

Při podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • Jméno a příjmení žadatele (dítěte)

 • Datum narození

 • Místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování

 • Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)

 • Jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné právnické osoby

 • Místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

 • Telefonní spojení na zákonné zástupce a e-mailovou adresu

 • Údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte

 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

Školní docházka se vztahuje: Na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí/nepřijetí na základě platných právních předpisů nejpozději do 30 dnů.

Plná moc: Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonní zástupci, je nutné k žádosti přiložit Plnou moc k zastupování.

Průběh zápisu s osobní přítomnosti dítěte ve škole

Ve stanovený čas se dítě se zákonným zástupcem dostaví do školy. Prosíme dostavte se 5 minut před zapsaným termínem.

Žádáme o dodržení vygenerovaného termínu a času z důvodu neshlukování  se více osob.

Zápis má dvě části:

Formální část zápisu

Zákonný zástupce předá veškeré dokumenty potřebné k zahájení správního řízení a zápisu dítěte do školy. Potřebné dokumenty a jejich přílohy se liší v závislosti na tom, o co zákonný zástupce školu žádá, viz výše Dokumenty potřebné k zápisu.

Motivační část zápisu 

 • neformální rozhovor dítěte a pedagoga

 • maximální doba trvání 20 minut

 • cílem je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školy

 • orientačně zjišťujeme - znalost barev, jazykové a řečové dovednosti (básnička, písnička), úroveň motoriky (kresba), orientaci v elementárních počtech a představu o čísle.

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce – při neosobní účasti

Po provedení elektronické registrace je možné formuláře elektronicky vyplnit, přiložit potřebné dokumenty a
   1. poslat do datové schránky školy (d4vmpdn),
   2. opatřit uznávaným elektronickým podpisem a poslat jako přílohu e-mailu
na adresu: skalicky@zslibeznice.cz 
   3. vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a poslat poštou nebo doručit osobně.

Další časté dotazy a odpovědi

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Před samotným zápisem je nutná ELEKTRONICKÁ REGISTRACE. Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2023/2024 a Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Oba dokumenty je zákonný zástupce povinen škole doručit nejpozději v den zápisu.

Kdy musím své dítě přihlásit?

Nejpozději v den konání zápisu. V případě přistěhování do spádových obcí až po konání zápisu – kdykoli poté.

Musí být u zápisu dítě?

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná. 

Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované dokumenty jsou k dispozici již v době konání zápisu, rodiče je v tento den dodají společně se Žádostí o odklad do školy.

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu. Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu.

Dotazy

V případě organizačních a technických dotazů se můžete obrátit na zástupce ředitele Mgr. Martina Skalického, 773 796 870, skalicky@zslibeznice.cz

V případě odborných dotazů nebo potřeby konzultace se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Vladimíru Kvapilovou, 737 277 863, kvapilova@zslibeznice.cz

Soubory ke stažení